Phòng TN Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

Phòng Công nghệ Vật liệu Ploymer và Silicat

Phòng Công nghệ vật liệu polymer và silicate là một trong những phòng trong hệ thống liên hiệp phòng thí nghiệm Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm, đây là phòng chuyên tiếp cận những công nghệ mới để nghiên cứu và phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, học tập và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vật liệu bao gồm các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Hiện tại, phòng thực hiện giảng dạy một số môn học chuyên ngành cho sinh viên năm cuối và những khóa học Chuyên đề liên quan đến công nghệ vật liệu cho các cá nhân cũng như sinh viên quan tâm tìm hiểu, với các quy trình nghiên cứu chế tạo và phân tích hạt nano kim loại giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ sở và chuyên môn để phân tích các công nghệ mới của khoa học vật liệu.

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  50,111       1/195