Phòng TN Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

Phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử

Phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử (Laboratory of Molecular Biotechnology) phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên; đồng thời phục vụ các đề tài nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Khoa và nhà trường. Sinh viên được trang bị kiến thức cách sử dụng thành thạo kính hiển vi; Tự làm tiêu bản để quan sát và phân biệt tế bào eukaryote và prokaryote; Quan sát quá trình nguyên phân của tế bào; quan sát và định tính thành phần hữu cơ của tế bào; quá trình quang hợp, hô hấp ở cây xanh; sự vận chuyển nước qua màng tế bào (ưu trương, nhược trương, đẳng trương); và Các thao tác kỹ thuật Công Nghệ Sinh Học hiện đại: tách chiết, điện di, nhân gene bằng phương pháp PCR; thiết kế vector tái tổ hợp, chuyển gene ngoại lai vào tế bào chủ E. coli (tế bào vi khuẩn) phục vụ mục đích tạo dòng, làm thư viện DNA, v...v, củng cố thêm kiến thức về Sinh học Phân tử.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  55,105       2/815