Phòng TN Khoa Kỹ thuật hóa học & MT

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Kỹ thuật hóa học & MT

Trung tâm Thực nghiệm

Trung tâm Thực nghiệm (Laboratory of Applied Technology) có nhiệm vụ phát triển quy trình hoặc sản phẩm ở quy mô pilot trước khi chuyển giao và phát triển sản phẩm mới. Đây là phòng thí nghiệm mới phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.