Phòng TN Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

Trung tâm Thực nghiệm

Trung tâm Thực nghiệm (Laboratory of Applied Technology) có nhiệm vụ phát triển quy trình hoặc sản phẩm ở quy mô pilot trước khi chuyển giao và phát triển sản phẩm mới. Đây là phòng thí nghiệm mới phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  50,112       1/193