NCKH Giáo viên

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Khoa học  »  NCKH Giáo viên


NỘI DUNG

    Automatic heart disease prediction using feature selection and data mining technique

    Tải file tại đây: Download


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      21,742       1/196