NCKH Giáo viên

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Khoa học  »  NCKH Giáo viên


NỘI DUNG

    Facial Expression Classification Method Based on Pseudo Zernike Moment and Radial Basis Function Network

    Tải file tại đây: Download


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      23,675       1/71