NCKH Giáo viên

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Khoa học  »  NCKH Giáo viên


NỘI DUNG

    Nhận dạng mặt người dùng polar cosine transform và mạng radial basis function

    Tải file tại đây: Download


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      21,740       1/196