NCKH Giáo viênDanh sách bài báo khoa học

Danh sách bài báo khoa học

1. Phuong V. D. Van, Hien T. Lam, Lam T. Nguyen, Truong P. Le (2021), “Improving the effectiveness of students' progress assessment in a mixed learning environment at Lac Hong University ”, Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật, số 62, 02/2021, Trang 43

2. Hien T. Lam, Lam T. Nguyen, Phuong V. D. Van (2021), “Digital capacity in current education 4.0 development tendency”, Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật, số 62, 02/2021, Trang 50

3. Nguyen Minh Son, Thanh-Lam Nguyen, Phan Thi Huong, Lam Thanh Hien (2021) “Novel System Using Blockchain for Origin Traceability of Agricultural Products”, Sensors and Materials, Vol. 33, No. 2 01/2021, page 601

4. Hoang D. Quach, Hoang T. Lam, Dang H. N. Nguyen, Phuong V. D. Van, Van Hoai Chan (2020), “A Novel Binning Algorithm Using Topic Modelling and k-mer Frequency on Groups of Non-Overlapping Short Reads”, International conference on green technology and sustainable development (GTSD), Virtual conference 27th-28th November 2020 in Ho Chi Minh City, page 380

5. Đoàn Thiện Minh, Văn Đình Vỹ Phương, Phan Mạnh Thường, Phạm Công Xuyên (2020), “Ứng dụng GAN trong xây dựng dữ liệu hình ảnh y tế”, Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), Nha Trang, 08-09/01/2020, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, Trang 635

6. Thanh-Dien Nguyen, The-Phi Pham, Cong-Xuyen Pham, Thanh-Nghi Do (2020), “Hệ thống hỗ trợ hỏi đáp thủ tục hành chính”, Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), Nha Trang, 08-09/01/2020, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, Trang 158

7. Phạm Công Xuyên, Nguyễn Thanh Tùng (2019), “Một số phương pháp lựa chọn thuộc tính gom cụm sử dụng lý thuyết thông tin”, Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), Huế, 07-08/6/2019, Trang 298

8. Đoàn Thiện Minh, Trần Văn Lăng, Văn Đình Vỹ Phương, Phan Mạnh Thường (2019), “Kỹ thuật học sâu để giải quyết bài toán bệnh lao phổi”, Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), Huế, 07-08/6/2019, Trang 234


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  83,821       1/747