Các Đoàn thể

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Các Đoàn thể


Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ được thành lập ngày 1/9/2012 theo Quyết định số 585/QĐ - ĐHLH.

* Chức năng và nhiệm vụ:

-  Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường trong việc đưa vấn đề giới vào quá trình  xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch công tác hàng năm của nhà trường; xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của nhà trường; đánh giá kết quả hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và đưa vào nội dung tổng kết hàng năm của nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo phòng, Ban, Khoa về các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với phụ nữ (như Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, …), về Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).

-  Là đầu mối đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với lao động nữ trong nhà trường; kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ của nhà trường.

- Thực hiện triển khai các hoạt động Vì sự tiến bô phụ nữ, kế hoạch công tác theo hướng dẫn của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp trên và thực hiện lồng ghép với hoạt động của Ban nữ công nhà trường.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực hiện luật pháp, chính sách đối với lao động nữ và kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại trường, làm cơ sở cho việc tham mưu đề xuất các giải pháp khắc phục bất bình đẳng giới và tăng cường năng lực cho lao động nữ trong nhà trường.

- Tổ chức tổng kết hàng năm để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ của nhà trường. Đề xuất nhà trường kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ.
 

Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

Diệp Cẩm Thu

  • TS Diệp Cẩm Thu
  •   Trưởng ban

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  86,377       1/155