Giới thiệu

Khoa Dược  »  Giới thiệu


Bộ môn Hóa dược

Giới thiệu chung

Hóa dược theo định nghĩa của IUPAC là một ngành khoa học dựa trên nền tảng hóa học để nghiên cứu các vấn đề của các ngành khoa học sinh học, y học và dược học. Hóa dược bao gồm việc khám phá, phát minh, thiết kế, xác định và tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học, nghiên cứu sự chuyển hóa, giải thích cơ chế tác động của chúng ở mức độ phân tử, xây dựng các mối quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính sinh học (gọi là SAR).

Hóa Dược là môn học nghiệp vụ Dược. Các môn cơ sở của Hóa Dược là Hoá hữu cơ, Hoá Sinh, Hóa phân tích, Vi sinh, Ký sinh trùng, Sinh lý, Bệnh học.

Hóa Dược là một trong các môn cốt lõi theo sự phân loại của Bộ GD-ĐT và là môn cơ sở cho các môn nghiệp vụ khác như Bào chế, Kiểm nghiệm...

Nhân sự bộ môn bao gồm:

Đối tượng giảng dạy: sinh viên hệ đại học chính quy, đại học liên thông.

Mục tiêu giảng dạy: Trình bày được phương hướng và triển vọng nghiên cứu Hóa Dược trong điều chế và nghiên cứu các nguyên liệu làm thuốc, góp phần vào việc đảm bảo chất lượng và sử dụng thuốc an toàn, hợp lí.

Trình bày được cấu trúc hóa học, sự liên quan giữa cấu trúc hóa học và tính chất, cơ chế tác động của thuốc. Vận dụng tính chất lý hóa trong công tác bào chế, bảo quản, sử dụng thuốc.

Tổng hợp và bán tổng hợp một số thuốc thông thường, kiểm định các nguyên liệu theo tiêu chuẩn DĐVN.

Hướng nghiên cứu

Công tác nghiên cứu phát triển mạnh ở bộ môn và đạt chất lượng khá cao. Bộ môn có nhiều công trình được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước, nước ngoài. Nghiên cứu của Bộ môn phát triển theo các hướng:

- Tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học có khả năng dùng làm thuốc.

- Tổng hợp nguyên liệu dùng làm thuốc ở quy mô phòng thí nghiệm.

- Chiết xuất và bán tổng hợp các hợp chất tự nhiên.

- Thiết kế thuốc bằng máy tính.

Giáo trình và tài liệu

Hóa Dược I - Chủ biên: Lê Minh Trí - Huỳnh Thị Ngọc Phương, Nhà xuất bản Giáo Dục, 2010

Hóa Dược II - Chủ biên: Trương Phương - Trần Thành Đạo, Nhà xuất bản Giáo Dục, 2009

Tài liệu tham khảo

Hoá Dược và Kỹ thuật tổng hợp, tập 1. Phan Đình Châu. Nhà xuất bản Bách Khoa – Hà nội, 2011

Foye's Principles of Medicinal Chemistry, 7th Edition. David A. Williams. LWW. 2012

Các công trình nghiên cứu

 

Trong nước

Phùng Thị Thu Thủy, Trần Thị Ngọc Lâm, Trương Phương. “Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của một số dẫn chất 2-acetamidobenzothiazol”, Tạp chí Dược học, 2018, 508, tr. 61-65.

Kim Ngọc Sơn, Trương Văn Đạt, Nguyễn Tiến Huy, Nguyễn Thụy Việt Phương. "Dự đoán hoạt tính kháng hemozoin của các chất từ thư viện VICB và MMV Mlalaria Box bằng phương pháp in silico, Tạp Chí Dược Học, 2018, 511, tr. 15-18.

Kim Ngọc Sơn, Phạm Ngọc Tuấn Anh. Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của một số dẫn chất 5,7-dibromo-2-benzoylbenzofuran, Tạp chí Dược học, 2017, 486, tr. 44-46.

Trương Phương, Huỳnh Văn Thống, Phạm Hoàng Duy Nguyên, Lê Thị Ngọc Huệ. Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của một số dẫn chất 4-clorobenzothiazol, Tạp chí Dược học, 2016, 486, tr. 67-72.

Phạm Hoàng Duy Nguyên, Huỳnh Văn Thống, Trương Phương. Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của một số dẫn chất 6-cloro-2-hydrazinylbenzothiazol, Tạp chí Dược học, 2019, 519, tr. 36-41

Nước ngoài

Phùng Thị Thu Thủy, Huỳnh Văn Thong, Trương Phương, “Synthesis and Biological Activities of Some New 2-Acetamidobenzothiazole Derivatives”, 2nd International Conference of Pharmacy and Health Sciences

Ho Dung Manh, Kido Teruhiko, Pham The Tai  et al.: Levels of polychlorinated dibenzodioxins and polychlorinated dibenzofurans in breast milk samples from three dioxin-contaminated hotspots of Vietnam. Science of The Total Environment 04/2015; 511:416-422., DOI:10.1016/j.scitotenv.2014.12.083

Ho Dung Manh, Kido Teruhiko, Okamoto Rie et al.: Serum Dioxin Levels in Vietnamese Men more than 40 Years after Herbicide Spraying. Environmental Science & Technology 02/2014; 48(6)., DOI:10.1021/es404853h

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  126,435       1/196