Thạc sĩ

Ngành Quản trị Kinh doanh

Tên ngành đào tạo 
 • Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh
 • Tiếng Anh: Business adminstration

Mã số: 60.34.01.02
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
Yêu cầu đối với học viên
 • Đào tạo sau đại học trang bị cho học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề pháp lý và có phẩm chất chính trị, đạo đức và ý thức phục vụ đất nước.  
 • Học viên tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, năng lực thực hành tốt, khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội; có khả năng phát hiện và giải quyết một số vấn đề học thuật và thực tiễn thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

Kiến thức
 • Có kiến thức về luật kinh tế, thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định của luật pháp nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực: kinh doanh – thương mại; tài chính – ngân hàng – chứng khoán; môi trường, ….;
 • Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Duy vật; Học thuyết giá trị thặng dư, Học thuyết về Chủ nghĩa Tư bản Độc Quyền; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và Cách mạng xã hội chủ nghĩa…;
 • Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng như xác suất thống kê, qui hoạch toán học đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
 • Có kiến thức về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô vận dụng đưa vào hoạt động lập pháp, hành pháp của quốc gia;
 • Có kiến thức cơ bản về các qui trình quản lý kinh tế như kế toán, tài chính, ngân hàng, các chính sách và chế độ liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh;
 • Có kiến thức cơ bản của các môn học về, quản trị học; quản trị nguồn nhân lực; quản trị chất lượng; quản trị dự án, quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị tài chính,  …

Kỹ năng
 • Nắm vững luật pháp, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty trong khuôn khổ pháp lý một cách chuyên nghiệp;
 • Có năng lực thực hành tốt kiến thức đã được học, có khả năng phát hiện và vận dụng được kiến thức vào thực tế để giải quyết những tồn tại, khó khăn trong thực tế.
 • Hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên theo cách chuyên nghiệp và hiện đại;
 • Tổ chức và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp từ sản xuất đến kinh doanh;
 • Xây dựng hệ thống nội quy, quy định của doanh nghiệp có độ linh hoạt cao. Kiểm soát và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn luật pháp;
 • Thẩm định, phân tích và lựa chọn dự án, hoạch định và lập tiến độ dự án, giám sát và kiểm soát dự án;
 • Hoạch định, tổ chức triển khai cũng như kiểm soát chiến lược cho một công ty; có khả năng phân tích nhận dạng và đưa ra các quyết định mang tính chiến lược;

Thái độ
 • Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;
 • Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành kinh tế và quản trị doanh nghiệp đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy và lập luận. 

Trình độ ngoại ngữ
 • Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 

© 2019 Đại học Lạc Hồng
  71,929       669/3,969