Thạc sĩNgôn ngữ Anh

MÃ MH MÔN HỌC TÍN CHỈ
I. Môn học chung 4
900071 Philosophy (Triết học) 4
II. Kiến thức cơ sở ngành 12
II.1. Học phần bắt buộc 6
949001 Information and Communication Technology Application in Foreign Language Learning, Teaching and Research (Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong Học tập, Giảng dạy và Nghiên cứu Ngoại ngữ ) 3
949004 Academic Written English (Tiếng Anh viết học thuật) 3
II.2. Học phần tự chọn 6
Môn tự chọn 1 3
Môn tự chọn 2 3
Chọn 02 trong 05 môn
949003 Intercultural Communication (Giao tiếp liên Văn hóa) 3
949005 Psycho-linguistics (Ngôn ngữ học tâm lý) 3
949006 Applied Linguistics (Ngôn ngữ học ứng dụng) 3
949007 Contrastive Linguistics (Ngôn ngữ học đối chiếu) 3
949008 Sociolinguistics (Ngôn ngữ học xã hội) 3
III. Kiến thức chuyên ngành 29
III.1. Học phần bắt buộc 15
949009 Language Testing and Assessment (Kiểm tra đánh giá ngôn ngữ) 4
949010 Translation Studies (Nghiên cứu dịch thuật) 4
949011 Methods in English Language Teaching (Phương pháp giảng dạy tiếng Anh) 4
949012 Research Methodology (Phương pháp nghiên cứu) 3
III.2. Học phần tự chọn 6
Môn tự chọn 3 3
Môn tự chọn 4 3
Chọn 02 trong 04 môn
949002 Advanced Grammar of English (Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao) 3
949013 Functional Grammar (Ngữ Pháp chức năng) 3
949014 Pragmatics (Ngữ dụng học) 3
949015 Foreign Language Acquisition (Tiếp thu ngoại ngữ) 3
III.3. Học phần tự chọn (Thay thế thực tập) 8
Môn tự chọn 5 4
Môn tự chọn 6 4
Chọn 02 trong 03 môn (Thay thế thực tập)
949016 Advanced English Linguistics (Lý thuyết tiếng Anh nâng cao) 4
949017 Discourse Analysis (Phân tích diễn ngôn) 4
949018 Syllabus Design and Material Development (Thiết kế đề cương môn học và phát triển tài liệu học tập) 4
IV. Tốt nghiệp 15
949700 Thesis(Luận văn) 15
TỔNG CỘNG 60

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  87,827       1/452