Thạc sĩQuản trị Kinh doanh

MÃ MH MÔN HỌC TÍN CHỈ
Môn học chung 4
900801 Triết học 4
900803 Tiếng Anh 3
Kiến thức cơ sở ngành 10
Phần bắt buộc 7
938801 Phương pháp nghiên cứu khoa học 4
938802 Quản trị học 3
Phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)3
938803 Luật kinh tế 3
938804 Kinh tế vi mô 3
Kiến thức chuyên ngành 28
Phần bắt buộc 16
938805 Quản trị chiến lược 4
938806 Quản trị marketing 4
938807 Quản trị tài chính 4
938808 Quản trị sản xuất và điều hành 4
Phần tự chọn (chọn 4 trong 6 chuyên đề nghiên cứu)12
938809 Nghiên cứu định lượng trong quản trị 3
938810 Quản trị nguồn nhân lực 3
938811 Quản trị chất lượng 3
938812 Quản trị khởi nghiệp 3
938813 Quản trị dự án 3
938814 Quản trị rủi ro doanh nghiệp 3
Luận văn thạc sĩ 15
938800 Luận văn Thạc sĩ15
TỔNG CỘNG 60

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  87,826       1/451