Thạc sĩ

Ngành Kế toán

Tên ngành đào tạo 
 • Tiếng Việt: Kế toán
 • Tiếng Anh: Accounting

Mã số: 60.34.03.01
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Yêu cầu đối với học viên
 • Đào tạo sau đại học trang bị cho học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề pháp lý và có phẩm chất chính trị, đạo đức và ý thức phục vụ đất nước.  
 • Học viên tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, năng lực thực hành tốt, khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội; có khả năng phát hiện và giải quyết một số vấn đề học thuật và thực tiễn thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

Kiến thức
 • Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Duy vật; Học thuyết giá trị thặng dư, Học thuyết về Chủ nghĩa Tư bản Độc Quyền; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và Cách mạng xã hội chủ nghĩa…
 • Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực ứng dụng cơ bản như: thống kê - toán, xác suất, quy hoạch tuyến tính, ... để đáp ứng khả năng tiếp nhận các kiến thức cao hơn;
 • Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kế toán như: các chính sách, chế độ kế toán, kế toán doanh nghiệp và quản lý nhà nước về kinh tế;
 • Có khả năng cơ bản về tổ chức cơ sở dữ liệu và thiết lập dữ liệu kế toán;
 • Học viên sẽ có kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán, kế toán quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán… Bên cạnh đó học viên còn có thêm kiến thức về nghiên cứu khoa học để nâng cao khả năng tự nghiên cứu.

Kỹ năng
 • Thành thạo việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán;
 • Học viên tốt nghiệp có kỹ năng về tổ chức và thực hiện công tác kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp; có kỹ năng xây dựng và đề xuất các chính sách về kế toán ở các cấp, các ngành; có kỹ năng tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán. 
 • Tổ chức, thiết lập, triển khai, thực hiện và vận dụng chế độ kế toán thộng qua việc vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ sách kế toán, hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp;
 • Lập và phân tích báo cáo tài chính, lập các quyết toán thuế;
 • Cập nhật, xử lý, phân tích, đánh giá số liệu và tham mưu về lĩnh vực kinh tế như: kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp; các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội khác.

Thái độ
 • Học viên sẽ có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
 • Có ý thức trách nhiệm công dân; có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;
 • Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn kinh tế; khả năng tư duy sáng tạo;
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Trình độ ngoại ngữ
 • Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 

© 2019 Đại học Lạc Hồng
  71,930       760/4,501