Thạc sĩ

Ngành Tài chính Ngân hàng

Tên ngành đào tạo 
 • Tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng
 • Tiếng Anh: Finance - Banking

Mã số: 60.34.02.01
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Yêu cầu đối với học viên
 • Đào tạo sau đại học trang bị cho học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề pháp lý và có phẩm chất chính trị, đạo đức và ý thức phục vụ đất nước.  
 • Học viên tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, năng lực thực hành tốt, khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội; có khả năng phát hiện và giải quyết một số vấn đề học thuật và thực tiễn thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

Kiến thức
 • Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Duy vật; Học thuyết giá trị thặng dư, Học thuyết về Chủ nghĩa Tư bản Độc Quyền; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và Cách mạng xã hội chủ nghĩa…
 • Học viên có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, kiến thức kỹ năng về quản trị tài chính tại các công ty đa quốc gia trong quá trình toàn cầu hóa, về quản trị tài chính công, về điều hành thị trường tài chính – tiền tệ, về quản trị ngân hàng thương mại… 
 • Ngoài ra học viên còn được trang bị phương pháp về nghiên cứu khoa học để có khả năng độc lập nghiên cứu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ trở thành những chuyên gia, những nhà quản lý về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng làm việc tại các tổ chức tài chính, ngân hàng, các cơ quan ban ngành và các công ty trong và ngoài nước; thực hiện công tác giảng dạy chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại các trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn.
 • Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực ứng dụng cơ bản như: thống kê - toán, xác suất, quy hoạch tuyến tính, ... để đáp ứng khả năng tiếp nhận các kiến thức cao hơn;
 • Kiến thức cơ sở về các lĩnh vực kinh tế xã hội và ngành Kinh tế như: kin tế vi mô, kinh tế vĩ mô, tài chính tiền tệ, tài chính doanh nghiệp; …
 • Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kế toán tài chính như: các chính sách, chế độ kế toán và quản lý nhà nước về kinh tế;

Kỹ năng
 • Có khả năng phân tích thị trường tài chính; thị trường vốn, khảo sát, nghiên cứu thị trường để hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra các hoạt động tài chính;
 • Thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư tài chính chuyên nghiệp và hiệu quả;
 • Phân tích, đánh giá số liệu và tham mưu về lĩnh vực tài chính ngân hàng cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp; các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội khác.
 • Học viên có kỹ năng phân tích đánh giá về thị trường chứng khoán, về chính sách thuế, về chính sách tài chính của Nhà nước. Ngoài ra, học viên còn có thêm kỹ năng về nghiên cứu khoa học.

Thái độ
 • Học viên sẽ có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
 • Có ý thức trách nhiệm công dân; có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;
 • Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn kinh tế; khả năng tư duy sáng tạo;
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Trình độ ngoại ngữ
 • Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 

© 2019 Đại học Lạc Hồng
  71,928       481/2,444