Thạc sĩ

Ngành Công nghệ thông tin

Tên ngành đào tạo 
 • Tiếng Việt: Công nghệ thông tin
 • Tiếng Anh: Information technology

Mã số: 60480201
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Yêu cầu đối với học viên
 • Đào tạo sau đại học trang bị cho học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề pháp lý và có phẩm chất chính trị, đạo đức và ý thức phục vụ đất nước.  
 • Học viên tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, năng lực thực hành tốt, khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội; có khả năng phát hiện và giải quyết một số vấn đề học thuật và thực tiễn thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

Kiến thức
 • Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Duy vật; Học thuyết giá trị thặng dư, Học thuyết về Chủ nghĩa Tư bản Độc Quyền; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và Cách mạng xã hội chủ nghĩa…
 • Nắm vững kiến thức cơ sở, nền tảng của ngành như: lập trình, cấu trúc dữ liệu, giải thuật, cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, công nghệ phần mềm, mạng máy tính, … tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới;
 • Có kiến thức và kỹ năng Tin học tiên tiến đáp ứng nhu cầu thực tiễn về việc ứng dụng Công nghệ Thông tin trong các tổ chức kinh tế - xã hội, phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.
 • Học viên có khả năng chủ trì các đề tài, dự án công nghệ thông tin và khả năng lãnh đạo trong nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn. Ngoài ra học viên có đủ năng lực tham gia các chương trình đào tạo cao hơn.

Kỹ năng
 • Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến.
 • Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và quản trị hệ thống thương mại điện tử cho các cơ quan, doanh nghiệp.
 • Tổ chức, triển khai và quản lý các dự án phần mềm tại các công ty tin học. Thành thạo trong việc áp dụng các qui trình xây dựng phần mềm chuyên nghiệp.
 • Thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống mạng cục bộ, mạng diện rộng cho các cơ quan, doanh nghiệp. Tiếp cận được các công nghệ mạng mới và thành thạo trong vấn đề bảo mật hệ thống mạng. 
 •   Xây dựng, điều hành và phát triển chương trình đào tạo tin học, hệ thống học tập trực tuyến (E-learning) cho các tổ chức có ứng dụng CNTT;
 • Khai thác, vận hành, bảo trì hệ thống mạng sử dụng công nghệ CISCO, Microsoft và các công nghệ mã nguồn mở.
 
Thái độ
 • Học viên sẽ có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
 • Có ý thức trách nhiệm công dân; có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;
 • Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn kinh tế; khả năng tư duy sáng tạo;
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Trình độ ngoại ngữ
 • Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

© 2019 Đại học Lạc Hồng
  67,802       964