Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền


Tài liệu tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 21-nq/tw ngày 22/11/2012 của bộ chính trị

Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020. Nghị quyết thể hiện sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT. Nghị quyết còn xác định rõ tầm quan trọng, vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống ASXH; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển BHXH, BHYT đến năm 2020.   
Để tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, đồng thời giúp báo cáo viên, cộng tác viên BHXH các tỉnh, thành phố có tài liệu tuyên truyền về Nghị quyết cho các nhóm đối tượng; Bảo hiểm xã hội Việt Nam biên tập cuốn sách “Tài liệu tuyên truyền Nghị Quyết 21-NQ/TW”. Nội dung gồm 3 phần:
Phần I. Những nội dung cơ bản của Nghị quyết 21-NQ/TW
Phần IIKhái quát những kết quả chủ yếu qua thực hiện Luật BHXH và Luật BHYT.
Phần III. Nghị quyết 21-NQ/TW và văn bản hướng dẫn, chương trình, kế hoạch thực  hiện Nghị quyết .
Tài liệu tải tại đây


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,044,087       1/682