Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền


Tài liệu quán triệt, triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ công văn số 14-CV/BCĐ ngày 05/3/2015 của Ban chỉ đạo Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai về việc quán triệt, triển khai nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

Ban Thường vụ Đảng ủy trường đề nghị các chi bộ thực hiện các nội dung sau:

1. Nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo các nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

2. Chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn, rà soát, sửa đổi các nội quy, quy chế, quy định, quy trình thực hành dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

Đề nghị các chi bộ triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy trường.

Các đồng chí vui lòng tải nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP tại đây:

Nguồn: vanban.chinhphu.vn


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,037,351       1/506