Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền


NỘI DUNG

    Thông tri số 05-TT/TU

    Về việc triển khai thực hiện thông tri số 05-TT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tải tại đây


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      922,677       1/468