Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Thông báo đăng ký đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở theo cơ chế 50/50 của Liên hiệp Hội năm 2019

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Thông báo số 194/TB-LHHĐN ngày 29/8/2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai về việc Đăng ký đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở theo cơ chế 50/50 của Liên hiệp Hội năm 2019.

Kinh phí thực hiện đề tài không quá 400.000.000đ (Bốn trăm triệu đồng)

Lĩnh vực tập trung vào các nội dung: Y tế, giáo dục, nông nghiệp nông thôn, nông nghiệp đô thị.

Thời hạn gửi hồ sơ đăng ký trước ngày 27/9/2018 (gửi trực tiếp cho Liên hiệp Hội)

Chi tiết Thông báo quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.

Trân trọng kính gửi./.