Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


NỘI DUNG

  Thông báo đăng ký tham gia Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021

  Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô Thông báo số 197/TB-ĐHLH ngày 11/3/2021 của Hiệu trưởng về việc đăng ký tham gia giải pháp Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021.

  - Thời hạn gửi hồ sơ đăng ký về Trung tâm đến hết 16h00 ngày 26/4/2021.

  - Thời gian dự kiến nghiệm thu hiệu quả áp dụng của sáng kiến tại các Đơn vị từ ngày 03/5/2021 đến hết ngày 07/5/2021.

  - Thời gian dự kiến tổ chức Hội đồng đánh giá giải pháp vào ngày 15/5/2021.

  Hồ sơ tham gia sáng kiến kinh nghiệm quý thầy, cô vui lòng gửi về Trung tâm (thầy Võ Ngọc Vinh phụ trách - thông tin liên hệ: SĐT VP: 02513.953.373, DĐ: 0937535378).

  *** Lưu ý: Sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng theo Quy định được ban hành theo Quyết định số 183/QĐ-HĐSK ngày 07/8/2020 của Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh Đồng Nai.

  - Mỗi giải pháp chỉ có tối đa 02 thành viên tham dự, có nêu tỷ lệ % của mỗi thành viên tham gia giải pháp.

  - Ngoài báo cáo sáng kiến kinh nghiệm như mọi năm thì điểm mới có thêm 2 nội dung đó là:

  1. Báo cáo sáng kiến là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học đã được thực hiện và nghiệm thu trong năm học.

  2. Kết quả của sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp cơ sở.

  *** Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.

  1. Thông báo đăng ký sáng kiến kinh nghiệm năm 2020-2021 - Tải về.

  2. Hướng dẫn số 1678/HD-SKHCN ngày 10/9/2020 ủa Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc Thực hiện công tác xét công nhận sáng kiến; xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Tải về.

  *** Các biểu mẫu:

  1. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm - Tải về.

  2. Báo cáo sáng kiến là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học - Tải về.

  3. Kết quả của sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp cơ sở - Tải về.

  4. Trang bìa - Tải về.

  Trân trọng kính gửi./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    97,294       1/375