Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Thông báo đăng ký tham gia Giải pháp Sáng kiến năm học 2021-2022

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô Thông báo số 387/TB-ĐHLH ngày 31/3/2022 của Hiệu trưởng về việc Đăng ký tham gia giải pháp Sáng kiến năm học 2021 - 2022 - Chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường 24/9/1997 – 24/9/2022.

- Thời hạn gửi hồ sơ đăng ký về Trung tâm đến hết 16h00 ngày 26/4/2022.

- Thời gian dự kiến nghiệm thu hiệu quả áp dụng của sáng kiến tại các Đơn vị từ ngày 03/5/2022 đến hết ngày 07/5/2022.

- Thời gian dự kiến tổ chức Hội đồng đánh giá giải pháp vào ngày 17/5/2022.

Hồ sơ tham gia sáng kiến quý thầy, cô vui lòng gửi về Trung tâm (thầy Lê Tấn Hiếu phụ trách - thông tin liên hệ: SĐT VP: 02513.953.373, DĐ: 0977878911).

*** Mẫu đăng ký tham gia báo cáo sáng kiến năm học 2021-2022 theo quy định tại Hướng dẫn số 1678/HD-SKHCN ngày 10/3/2020 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai. Cụ thể:

- Quý tác giả có giải pháp sáng kiến trong năm học vui lòng thực hiện theo mẫu 1 và mẫu 3 (biểu mẫu đính kèm);

- Quý tác giả có đề tài khoa học và công nghệ được nghiệm thu trong năm học vui lòng thực hiện theo mẫu 2 và mẫu 3 (biểu mẫu đính kèm).

- Mỗi giải pháp có tối đa 2 thành viên và mỗi tác giả chiếm tỷ lệ ít nhất 40% đóng góp của tác giả đó với báo cáo giải pháp sáng kiến. Hiệu trưởng khuyến khích các đơn vị gửi tối thiểu 1 giải pháp/ đơn vị. Mỗi tác giả chỉ nên tham gia 1 giải pháp sáng kiến.

- Các đơn vị có sáng kiến tham gia, gửi toàn văn sáng kiến theo mẫu ở trên (01 bản cứng có duyệt của lãnh đạo và 1 bản mềm) về Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng (phụ trách thầy Lê Tấn Hiếu) trước 16h00 ngày 26 tháng 4 năm 2022.

- Sau khi kết thúc đợt nghiệm thu tại các đơn vị, quý tác giả gửi bài viết thể hiện nội dung giải pháp của mình về Trung tâm trước 16h00 ngày 16/5/2022. Bài viết ngắn gọn, dễ hiểu, người đọc có thể áp dụng được giải pháp vào công việc của họ nếu phù hợp. Bài viết có nội dung không quá 2 trang A4, hình ảnh tối đa là 05 hình/bài

*** Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.

1. Thông báo đăng ký Giải pháp sáng kiến năm 2021-2022 - Tải về.

2. Hướng dẫn số 1678/HD-SKHCN ngày 10/9/2020 ủa Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc Thực hiện công tác xét công nhận sáng kiến; xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Tải về.

*** Các biểu mẫu:

1. Báo cáo Giải pháp sáng kiến - Tải về.

2. Báo cáo sáng kiến là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học - Tải về.

3. Kết quả của sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp cơ sở - Tải về.

4. Trang bìa - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  209,834       1/604