Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên!

Trường Đại học Lạc Hồng nhận được công văn số 1957/SKHCN-QLK ngày 20/10/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN về Hướng dẫn thi hành Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Chi tiết công văn quý thầy, cô vui lòng tải và xem trên file đính kèm.

1. Công văn số 1957/SKHCN-QLK ngày 20/10/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai - Tải về!

2. Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Tải về!

Trân trọng kính gửi./. 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  202,579       1/613