Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN


Kế hoạch Triển khai Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên và giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên!

Kế hoạch số 290/KH-ĐHLH ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng về việc Triển khai Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên và giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021.

Chi tiết Kế hoạch 290/KH-ĐHLH ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng - Tải về.

Thông tin giải thưởng căn cứ vào Căn cứ Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT, ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học;

Chi tiết Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT, ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tải về.

Công văn số 2378/BGDĐT-KHCNMT ngày 09/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia xét Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021 - Tải về.

Hồ sơ xét tặng bao gồm:

1.    Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho Sinh viên (Kế hoạch số 91/KH-BGDĐT, ngày 03/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đính kèm).
-    Điều kiện xét: Được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT, ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-    Đối tượng tham gia là sinh viên đang học tại trường tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (trước ngày 30/8/2021).
-    Biểu mẫu hồ sơ đăng ký tham gia xét Giải thưởng được đính kèm theo phụ lục của Kế hoạch này (Tải về). Hồ sơ bao gồm:
a.    Mẫu 01b: Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho sinh viên (01 bản).
b.    Mẫu 02: Trang bìa chính của báo cáo tổng kết công trình/đề tài.
c.    Mẫu 03: Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết công trình/đề tài (không đóng vào cuốn đề tài).
d.    Mẫu 04: Báo cáo tổng kết công trình/đề tài (03 bản).
e.    Một (01) bộ tài liệu minh chứng công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài (nếu có); bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có).
f.    Một (01) bản hồ sơ điện tử có đầy đủ tài liệu ở trên.


2.    Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho Giảng viên trẻ (Kế hoạch số 127/KH-BGDĐT, ngày 19/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đính kèm). 
-    Điều kiện xét: Được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT, ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-    Đối tượng tham gia là các giảng viên không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (trước ngày 30/6/2021) có công trình khoa học và công nghệ được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ gửi tham gia Giải thưởng.
-    Biểu mẫu hồ sơ đăng ký tham gia xét Giải thưởng được đính kèm theo phụ lục của Kế hoạch này (Tải về). Hồ sơ bao gồm:
a.    Mẫu 01a: Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ.
b.    Mẫu 02: Trang bìa chính của báo cáo tổng kết công trình/đề tài.
c.    Mẫu 03: Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết công trình/đề tài (không đóng vào cuốn đề tài).
d.    Mẫu 04: Ba (03) bản báo cáo tổng kết công trình tham gia xét Giải thưởng.
e.    Một (01) bộ tài liệu minh chứng liên quan đến việc công bố (đối với công trình đã được công bố) hoặc văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan có thẩm quyền (đối với công trình đã được ứng dụng trong thực tiễn); bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với công trình đề nghị xét Giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước (nếu có) theo mẫu 10 tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có).
f.    Một (01) bản hồ sơ điện tử có đầy đủ tài liệu quy định ở trên.


Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ đến hết 16h00 ngày 20/7/2021 tại Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng Trường Đại học Lạc Hồng (Cơ sở 6). Phụ trách thầy Võ Ngọc Vinh, email: vongocvinh@lhu.edu.vn, số điện thoại VP: 02513.953.373 – Di động: 0937.535.378.

Trân trọng kính gửi./.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  202,617       1/615