Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô.

Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước (gọi tắt là Đề án 2395).

Đề án bao gồm các nội dung đào tạo:

1. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia.

2. Đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm.

3. Đào tạo, bồi dưỡng sau tiến sĩ.

4. Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa học và công nghệ.

Chi tiết thông tin, quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.

Brochure 1

Brochure 2

Quyết định số 2395.

Thông tư 13

Thông tư 88

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG

09/10/2018