Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Hội nghị IEEE Eurasia 2019 về Kỹ thuật y sinh, chăm sóc sức khỏe và bền vững (ECBIOS 2019)

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Hội nghị IEEE Eurasia 2019 về Kỹ thuật y sinh, chăm sóc sức khỏe và bền vững (ECBIOS 2019) sẽ được tổ chức tại Okinawa, Nhật Bản vào ngày 31 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 năm 2019 và sẽ cung cấp một nền tảng truyền thông hợp nhất cho các nhà nghiên cứu trong các chủ đề về Kỹ thuật y sinh, chăm sóc sức khỏe và Tính bền vững. Gần đây, Chăm sóc sức khỏe đang trải qua một sự chuyển đổi toàn ngành nhờ những tiến bộ về điện toán, công nghệ mạng, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Các bài báo xuất sắc được chọn từ IEEE ECBIOS 2019 sẽ được đề xuất để xuất bản trên 10 tạp chí SSCI hoặc SCI.

(1) International Journal of Environmental Research and Public Health(SCI and SSCI; ISSN 1660-4601; IF: 2.145)
(2) Sustainability (SCI and SSCI; ISSN 2071-1050; IF: 2.075)
(3) Journal of Clinical Medicine (SCI; ISSN 2077-0383; IF: 5.583)
(4) Materials (SCI; ISSN 1996-1944; IF: 2.467)
(5) Sensors (SCI; ISSN 1424-8220; IF: 2.475)
(6) Applied Sciences  (SCI; ISSN 2076-3417; IF: 1.689)
(7) Electronics (SCI: ISSN: 2079-9292​; IF: 2.110)
(8) Iranian Journal of Public Health (SSCI and SCI, ISSN: 2251-6085; IF: 1.053)
(9) Microelectronics Reliability (SCI; ISSN: 0026-2714; IF: 1.236)
(10) Microsystem Technologies (SCI; ISSN: 1432-1858; IF: 1.581)
Trân trọng kính gửi./.
TT/NCKH&ƯD
16/01/2019