Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

NỘI DUNG

  Thông báo đăng ký tham gia giải pháp Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019

  Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng kính gửi quý cán bộ, giảng viên và nhân viên trường!

  Thông báo số 62/TB-ĐHLH về việc đăng ký tham gia giải pháp Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019 (file đính kèm) - Tải về

  1. Mẫu đăng ký tham gia báo cáo sáng kiến năm học 2018-2019 theo quy định tại Quyết định số 107/QĐ-HĐSK ngày 16/8/2018 của Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh Đồng Nai (mẫu kèm theo) - Tải về
  2. Các đơn vị có sáng kiến tham gia, gửi toàn văn sáng kiến theo mẫu ở trên (01 bản cứng có duyệt của lãnh đạo và 1 bản mềm) về Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng (thầy Võ Ngọc Vinh) trước 16h00 ngày 20 tháng 5 năm 2019.
  3. Thời gian dự kiến nghiệm thu hiệu quả áp dụng của sáng kiến tại các Đơn vị từ ngày 23/5/2019 đến hết ngày 28/5/2019. Thời gian dự kiến tổ chức Hội đồng đánh giá giải pháp vào ngày 30/5/2019

  Trân trọng kính gửi./.

  TT.NCKH&ƯD

  21/01/2019


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    52,851       1/231