Thông tin KHCN

Nghiên cứu khoa học  »  Thông tin KHCN

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2019

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô và các bạn sinh viên.

Kế hoạch Tổ chức xét tặng giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2019 - Tải về

Thời hạn gửi hồ sơ tham dự đến hết ngày 15/6/2019 về Trung tâm - Phụ trách thầy Võ Ngọc Vinh (VP: 02513.952.945 - DĐ: 0972747526).

Nhà trường sẽ tổ chức Hội đồng để hướng dẫn, tư vấn và chọn đề tài gửi tham gia Giải thưởng. Hồ sơ tham dự gửi bản mềm về Trung tâm để Hội đồng thẩm định. Sau thời gian tổ chức Hội đồng những đề tài được chọn sẽ thực hiện theo như hồ sơ tham dự bên dưới.

Hồ sơ tham dự bao gồm:

1. Báo cáo tổng kết đề tài (Phần I - Phụ lục): 10 bản / 01 đề tài.

2. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (Mẫu 3 - Phụ lục): 01 bản / 01 đề tài. - Tải về

3. Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (Mẫu 4 - Phụ lục): 01 bản / 01 đề tài. - Tải về

4. Minh chứng về công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài (nếu có): 01 bản.

5. Đĩa CD lưu giữ nội dung báo cáo tổng kết đề tài: 01 đĩa CD / 01 đề tài.

Trân trọng kính gửi./.

TT.NCKH&ƯD

14/5/2019