Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên

TS. Cao Văn Dư

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Cao Văn Dư                                     

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 02/06/1982                           

Nơi sinh: Hưng Yên

Quê quán: Hưng Yên                                                 

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                         

Năm nhận học vị: 2016

Địa chỉ liên lạc: Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0974.894.095                                         

E-mail: caovandulhu@gmail.com

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Nghiên cứu tổng hợp nano composite Ag/PVA bằng phương pháp khử hóa học, Tạp chí Hóa học 2019.

2. Nghiên cứu tổng hợp nano composite Ag/PVA, Hội nghị Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 6/2019.

3. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng AgNO3 và natri citrat lên kích thước hạt nano Ag trong PVA, Tạp chí hóa học 2010.

4. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng AgNO3 và PAMAM lên kích thước hạt nanocompozit Ag/PAMAM, Tạp chí Hóa học 2010.

5. Synthesis and characterization of mettalic copper nanoparticles using a microwave-driven-polyol process, Journal of Chemistry 2010.

6. Synthesis and characterization of mettalic copper nanoparticles via thermal decomposition of copper oxalate complex, Journal of Chemistry 2010.

7. Green synthesis of copper nanopartticles colloidal solutions and used as pink disease treatment drug for rubber tree, Proceedings, The 3rd International Workshop on Nanotechnology and Application 2011.

8. Preparation of small-sized copper nanoparicles using combination of trisodium citrate dispersant and polyvinylpyrolodone polymer, Vietnam Journal Of Chemistry 2013.

9. Nghiên cứu tổng hợp và điều khiển kích thước hạt nano đồng trong hệ Glycerin/ PVP, Tạp chí Hóa học 2013.

10. Investigation of size and shape of synthesized copper nanoparticles by polyol method, Tạp chí Khoa học & Công nghệ 2014.

11. Tổng hợp và khảo sát tính chất của nano đồng trong glycerin sử dụng phương pháp khử hydrazin hydrat có sự hỗ trợ của nhiệt vi song, Tạp chí Khoa học & Công nghệ 2014.

12. Synthesis and characterization of metallic copper nanoparticles at room temperature by hydrazine reduction method, Tạp chí Khoa học & Công nghệ 50 (3C), pp519-524.     

13. Tổng hợp và khảo sát tính chất của dung dịch keo nano đồng trong môi trường nước, pp195-204, Tạp chí Khoa học & Công nghệ 52 (4D) 2014.

14. Preparation of layered double hydroxide (LDHs) for arsenate and chromate removal, Vietnam Journal Of Chemistry 2015. DOI: 10.15625/0866-7144.2015-00196

15. Choromate removal from aqueous solution using layered double hydroxides beads, Vietnam Journal Of Chemistry 2015. DOI: 10.15625/0866-7144.2016-00258

16. Tổng hợp và kiểm soát kích thước hạt đồng nano trong dung môi nước với hệ ba chất bảo vệ, Tạp chí Hóa học, số 55 (5E34), pp 379-383, 2017.

17. Synergistic effect of citrate dispersant and capping polymers on controlling size growth of ultrafine copper nanoparticles, Journal of Experimental Nanoscience, Volume 10, Issue 8, 2013.

18. Preparation of silver core-chitosan shell nanoparticles using catechol-functionalized chitosan and antibacterial studies, Macromolecular Research Volume 22, Issue 4, 2014.

19. Ultrafine copper nanoparticles exhibiting a powerful antifungal/killing activity against Corticium salmonicolor, Bulletin of the Korean Chemical Society, Vol. 35, No. 9, 2014.

20. Arsenate removal by layered double hydroxides embedded into spherical polymer beads: Batch

and column studies, Journal of Environmental Science and Health, Part A, Volume 51, Issue 5, 2016.

21. A new benzofuran derivative from the leaves of Ficus pumila L, Natural Product Research 2017. http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2017.1395427.

22. Thermosensitive heparin-Pluronic® copolymer as effective dual anticancer drugs delivery system for combination cancer therapy, Int. J. Nanotechnol., Vol. 15, Nos. 1/2/3, 2018.

23. Metallic Nanoparticles: Potential Ecofungicide for Controlling Growth of Plant-pathogenic Fung, J.Chem.Soc.Pak., Vol. 40, No. 04, 2018.

24. Soy Lecithin-Derived Liposomal Delivery Systems: Surface Modification and Current Applications, Int. J. Mol. Sci. EISSN 1422-0067, 2019.

25. Partial Surface Modification of Low Generation Polyamidoamine Dendrimers: Gaining Insight into their Potential for Improved Carboplatin Delivery, Biomolecules 2019.

26. Recent Progress and Advances of Multi-Stimuli-Responsive Dendrimers in Drug Delivery for Cancer Treatment, Biotechnology and Bioprocess Engineering 2020. ISSN 1226-8372.

27. Functionalized mesoporous silica nanoparticles and biomedical applications, Materials Science and Engineering: C 2019. ISSN 0928-4931.

28. Chemical constituents of the stem of Coccinia grandis, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering  2020.

29. Phytoconstituents of the rhizome of Drynaria bonii and the effect of phytoconstituents on the cell proliferation of osteoblast MG-63 cells, OP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020.   

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Nghiên cứu chế tạo thuốc bảo vệ thực vật trị bệnh nấm hồng trên cây cao su ở tỉnh Đồng Nai bằng Công nghệ nano, 2011 – 2013, Cấp tỉnh.

2. Nghiên cứu tổng hợp dung dịch keo nano bạc bằng phương pháp khử hóa học, 2009 – 2010,  Cấp trường.

3. Nghiên cứu tổng hợp dung dịch keo nano đồng bằng phương pháp polyol, 2010 – 2011, Cấp trường.

4. Nghiên cứu tổng hợp dung dịch keo nano đồng và thử nghiệm khả năng ứng dụng làm thuốc bảo vệ thực vật, 2011-2012, Cấp trường.

5. Nghiên cứu tổng hợp – khảo sát tính chất của vật liệu kim loại nano bạc, nano đồng và định hướng khả năng ứng dụng, 2010 – 2012, Cấp trường, Giải Nhì tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2012.

6. Nghiên cứu tổng hợp nano đồng và định hướng ứng dụng trong Dược, 2013-2014, Cấp trường, Giải Nhì hội nghị Y – Dược Toàn quốc 2014.

7. Nghiên cứu điều chếo dung dịch nano bạc-đồng có khả năng trị bệnh do nấm Phytopthoara. sp trên cây bưởi tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, 2017-2019, cấp tỉnh.