Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên


ThS. Phùng Thị Thu Thủy

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phùng Thị Thu Thủy

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 18/11/1992                          

Nơi sinh: Long An

Quê quán: Hà Nội                                                 

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         

Năm nhận học vị: 2018

Địa chỉ liên lạc: 134/30, Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0909.799.539                                         

E-mail: thuyphungds@lhu.edu.vn

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của một số dẫn chất 2-acetamidobenzothiazol, 8/2018, 508, tr. 61-65, Tạp chí Dược học. ISSN 0866 – 7861.

2. Synthesis and Biological Activities of Some New 2-Acetamidobenzothiazole Derivatives, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: 2nd International Conference of Pharmacy and Health Sciences, 9/2018, International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. ISSN Online 0975-8232; ISSN Print 2320-5148.

3. Study and establish of process of synthesis some 2-hydrazinylthiazolopyridine derivatives, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: The 4th Asian Conference in Pharmaceutical Sciences (Asia Pharm IV), 8/2019,  BMC Proceedings, 2019, 13(7).

4. Synthesis and antibacterial activity of some new chlorobenzothiazole derivatives. 8/2018. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: The 4th Asian Conference in Pharmaceutical Sciences (Asia Pharm IV), 8/2019,  BMC Proceedings, 2019, 13(7).

5. Synthesis and biological activities of some new 2-hydrazinylthiazolopyridin derivatives, 11/2019, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: The 6th ICPAPS – The 3rd ASEAN PharmNET 2019.

6. Synthesis and Antibacterial Activity of some New 4,7-diclorobenzothiazole Derivatives, 11/2019, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: The 6th ICPAPS – The 3rd ASEAN PharmNET 2019.

7. Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất chứa nhân thiazolopyridin. 3/2020. Tạp chí khoa học Lạc Hồng. ISSN: 2525-2186.

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn chất 2-amidobenzothiazol. 2019-2020. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng. 

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  182,869       1/665