Lý lịch giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  Lý lịch giảng viên

ThS. Dương Thị Ngọc Dung

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Dương Thị Ngọc Dung                                     

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 29/11/1990                       

Nơi sinh: Bình Dương

Quê quán: Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         

Năm nhận học vị: 2017

Địa chỉ liên lạc: Bình An, Dĩ An, Bình Dương.

Điện thoại: 0775.603.903

E-mail: dungduong@lhu.edu.vn

 II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Preparation and characterization of pnipam – grafted copolymer for drugs delivery. 6/2017. Tr 125 – 128. Tạp chí Hóa học. 

2. Tổng hợp và kiểm soát kích thước hạt đồng nano trong dung môi nước với hệ ba chất bảo vệ, Tạp chí Hóa học, số 55 (5E34), pp 379-383, 2017.