Liên thôngNhật Bản học

* Văn bằng 2

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Đất nước học Nhật Bản 2
Nghe 1 - Tiếng Nhật 3
Nói 1 - Tiếng Nhật 3
Đọc 1 - Tiếng Nhật 3
Ngữ pháp 1 - tiếng Nhật 4
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 15
Nghe 2 - Tiếng Nhật 3
Nói 2 - Tiếng Nhật 3
Đọc 2 - Tiếng Nhật 3
Viết 2 - Tiếng Nhật 2
Ngữ pháp 2 - tiếng Nhật 4
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 15
Viết 3 - Tiếng Nhật 2
Nghe 3 - Tiếng Nhật 3
Nói 3 - Tiếng Nhật 3
Đọc 3 - Tiếng Nhật 3
Ngữ pháp 3 - Tiếng Nhật 4
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 15
Tiếng Nhật tổng hợp 1 3
Tiếng Nhật thương mại 1 3
Biên phiên dịch- Tiếng Nhật 3
Nghe 4 - Tiếng Nhật 3
Nói 4 - Tiếng Nhật 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 15
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 60

* Hệ cao đẳng liên thông lên đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Nghe 2 - Tiếng Nhật 3
Nói 2 - Tiếng Nhật 3
Đọc 2 - Tiếng Nhật 3
Viết 2 - Tiếng Nhật 2
Ngữ pháp 2 - tiếng Nhật 4
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 15
Viết 3 - Tiếng Nhật 2
Nghe 3 - Tiếng Nhật 3
Nói 3 - Tiếng Nhật 3
Đọc 3 - Tiếng Nhật 3
Ngữ pháp 3 - Tiếng Nhật 4
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 15
Tiếng Nhật tổng hợp 1 3
Tiếng Nhật thương mại 1 3
Biên phiên dịch- Tiếng Nhật 3
Nghe 4 - Tiếng Nhật 3
Nói 4 - Tiếng Nhật 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 15
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 45

* Hệ trung cấp liên thông lên đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục quốc phòng
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
Đất nước học Nhật Bản 2
Nghe 1 - Tiếng Nhật 3
Nói 1 - Tiếng Nhật 3
Đọc 1 - Tiếng Nhật 3
Ngữ pháp 1 - tiếng Nhật 4
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 22
Giáo dục thể chất {hệ Liên thông} 1
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
Nghe 2 - Tiếng Nhật 3
Nói 2 - Tiếng Nhật 3
Đọc 2 - Tiếng Nhật 3
Viết 2 - Tiếng Nhật 2
Ngữ pháp 2 - tiếng Nhật 4
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 20
Viết 3 - Tiếng Nhật 2
Nghe 3 - Tiếng Nhật 3
Nói 3 - Tiếng Nhật 3
Đọc 3 - Tiếng Nhật 3
Ngữ pháp 3 - Tiếng Nhật 4
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 15
Tiếng Nhật tổng hợp 1 3
Tiếng Nhật thương mại 1 3
Biên phiên dịch- Tiếng Nhật 3
Nghe 4 - Tiếng Nhật 3
Nói 4 - Tiếng Nhật 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 15
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 72

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  34,565       1/452