Liên thôngNgôn ngữ Anh

* Hệ liên thông Đại học - Đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Listening 1 {VB2} 2
Speaking 1 {VB2} 2
Reading 1 {VB2} 2
Writing 1 {VB2} 2
Pronunciation {VB2} 3
Grammar {VB2} 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 14
Listening 2 {VB2} 3
Speaking 2 {VB2} 3
Reading 2 {VB2} 3
Writing 2 {VB2} 3
Presentation Skills {VB2} 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 14
Listening 3 {VB2} 3
Speaking 3 {VB2} 3
Reading 3 {VB2} 3
Writing 3 {VB2} 3
Translation {VB2} 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 15
Listening 4 {VB2} 3
Speaking 4 {VB2} 3
Reading 4 {VB2} 3
Business Writing {VB2} 3
Interpretation {VB2} 3
Cross-cultural Communication {VB2} 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 17
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 60

* Hệ liên thông Cao đẳng - Đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Listening 1 {LT} 2
Speaking 1 {LT} 2
Reading 1 {LT} 2
Writing 1 {LT} 2
Pronunciation {LT} 3
Grammar {LT} 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 14
Listening 2 {LT} 3
Speaking 2 {LT} 3
Reading 2 {LT} 3
Writing 2 {LT} 3
Translation {LT} 3
Presentation Skills {LT} 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 17
Listening 3 {LT} 3
Speaking 3 {LT} 3
Reading 3 {LT} 3
Writing 3 {LT} 3
Interpretation {LT} 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 15
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 46

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  38,537       1/387