Liên thôngXây dựng dân dụng và công nghiệp

* Hệ liên thông Trung cấp - Đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục quốc phòng
Giáo dục thể chất {CĐN Liên thông 2015} 0
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
General English 1 2
Cấu tạo kiến trúc 2
Sức bền vật liệu 4
AutoCAD 3
Nền móng 1 3
Kết cấu bê tông cốt thép 1 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 24
Toán cao cấp A {CĐN Liên thông 2015} 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
Nền móng 2 3
Kết cấu bê tông cốt thép 2 3
Triển khai kết cấu công trình 3
Tin học xây dựng 1 3
Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 20
Kết cấu bê tông cốt thép 3 3
Đồ án nền móng 1
Kết cấu thép 2
Kinh tế xây dựng 2
Đồ án thép 1
Kỹ thuật thi công - Máy xây dựng 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 11
Luận văn tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 10
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 65

* Hệ liên thông Cao đẳng - Đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Cấu tạo kiến trúc 2
Sức bền vật liệu 4
AutoCAD 3
Nền móng 1 3
Kết cấu bê tông cốt thép 1 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 15
Nền móng 2 3
Kết cấu bê tông cốt thép 2 3
Triển khai kết cấu công trình 3
Tin học xây dựng 1 3
Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 13
Đồ án nền móng 1
Đồ án thép 1
Kết cấu thép 2
Kỹ thuật thi công - Máy xây dựng 2
Kết cấu bê tông cốt thép 3 3
Luận văn tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 19
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 47

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  38,539       1/385