Liên thôngLuật kinh tế

* Hệ liên thông Trung cấp - Đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
Lý luận về Nhà nước và pháp luật 3
Luật dân sự 1 2
Luật hiến pháp 2
Luật hình sự 2
Luật hành chính và tố tụng hành chính 2
Pháp luật về chủ thể kinh doanh 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 20
Giáo dục thể chất {hệ Liên thông} 1
General English 1 2
Luật dân sự 2 2
Pháp luật thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ 3
Luật chứng khoán 2
Luật tố tụng dân sự và thi hành án dân sự 3
Luật sở hữu trí tuệ 2
Luật đất đai 2
Luật kinh doanh bất động sản 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 19
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng thương mại 2
Luật tài chính 2
Luật thương mại quốc tế 3
Luật lao động 3
Tư pháp quốc tế 2
Luật ngân hàng 2
Pháp luật về đầu tư 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 20
Luật môi trường 2
Pháp luật về thuế 2
Luật cạnh tranh 2
Pháp luật về thương mại điện tử 2
Tư vấn pháp lý trong doanh nghiệp 2
Luật Trọng tài thương mại 2
Luật tố tụng hình sự 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 14
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 73

* Hệ liên thông Cao đẳng - Đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Lý luận về Nhà nước và pháp luật 3
Luật dân sự 1 2
Luật hiến pháp 2
Pháp luật về chủ thể kinh doanh 2
Luật hình sự 2
Luật hành chính và tố tụng hành chính 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 13
Luật sở hữu trí tuệ 2
Pháp luật thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ 3
Luật chứng khoán 2
Pháp luật về thuế 2
Luật Trọng tài thương mại 2
Luật đất đai 2
Luật tố tụng dân sự và thi hành án dân sự 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 16
Luật lao động 3
Luật thương mại quốc tế 3
Pháp luật về đầu tư 2
Luật ngân hàng 2
Tư vấn pháp lý trong doanh nghiệp 2
Tư pháp quốc tế 2
Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng thương mại2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 16
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 45

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  38,531       1/385