Liên thôngTài chính Ngân hàng

* Hệ liên thông Trung cấp - Đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục quốc phòng
Giáo dục thể chất
Triết học Mác-Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
Thuế 2
Nguyên lý kế toán 2
Lý thuyết tài chính tiền tệ 3
Nguyên lý thống kê 2
Kế toán tài chính 1 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 19
Toán cao cấp C 2
General English 1 2
Phân tích HĐ kinh doanh 2
Marketing cơ bản 2
Tài chính doanh nghiệp 1 3
Kế toán tài chính 2 3
Kiểm toán căn bản 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 17
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
Tài chính doanh nghiệp 2 3
Kế toán quản trị 3
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3
Kế toán ngân hàng 2
Nghiệp vụ xuất nhập khẩu 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 17
Tin học ứng dụng ngành tài chính 3
Thực hành nghiệp vụ Tài chính ngân hàng 2
Quản trị ngân hàng thương mại 3
Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 18
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 71

* Hệ liên thông Cao đẳng - Đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Thuế2
Nguyên lý kế toán 2
Lý thuyết tài chính tiền tệ 3
Nguyên lý thống kê 2
Kế toán tài chính 1 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 12
Phân tích HĐ kinh doanh 2
Kế toán hành chính sự nghiệp 2
Tài chính doanh nghiệp 1 3
Kế toán tài chính 2 3
Kiểm toán căn bản 3
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 16
Tin học ứng dụng ngành tài chính 3
Thực hành nghiệp vụ Tài chính ngân hàng 2
Kế toán quản trị 3
Tài chính doanh nghiệp 2 3
Kế toán ngân hàng 2
Tốt nghiệp 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 23
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 51

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  38,536       1/379