Liên thôngCông nghệ thông tin

* Hệ cao đẳng liên thông lên đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Kỹ Thuật lập trình {khóa 2022} 2
Mạng máy tính 2
Cơ sở dữ liệu {Khóa 2022} 3
Anh văn chuyên ngành (Khóa LT} 3
Lập trình Front-End 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 12
Nhập môn phát triển dự án kỹ thuật {Khóa LT} 3
Hệ quản trị CSDL {Khóa 2022} 3
Mạng máy tính nâng cao {Khóa 2022} 3
Dịch vụ mạng 3
An toàn và bảo mật hệ thống mạng 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 15
Thiết kế hệ thống mạng {Khóa 2022} 3
Lập trình Back-End 3
Chuyên đề công nghệ {khóa LT} 2
Thực tập 2
Tốt nghiệp 8
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 18
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 45

* Hệ trung cấp liên thông lên đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục quốc phòng
Giáo dục thể chất {CĐN Liên thông 2015}
General English 1 2
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
Xác suất thống kê {CNTT từ khóa 2021} 2
Kỹ Thuật lập trình {khóa 2022} 2
Mạng máy tính 2
Cơ sở dữ liệu {Khóa 2022} 3
Anh văn chuyên ngành (Khóa LT} 3
Lập trình Front-End 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 23
Toán cao cấp A {CĐN Liên thông 2015} 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
Nhập môn phát triển dự án kỹ thuật {Khóa LT} 3
Hệ quản trị CSDL {Khóa 2022} 3
Mạng máy tính nâng cao {Khóa 2022} 3
Dịch vụ mạng 3
An toàn và bảo mật hệ thống mạng 3
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 22
Thiết kế hệ thống mạng {Khóa 2022} 3
Lập trình Back-End 3
Phát triển phần mềm mã nguồn mở {khóa LT} 3
Chuyên đề công nghệ {khóa LT} 2
Nhập môn Học máy và khai phá dữ liệu {Khóa LT} 4
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 15
Thiết kế hệ thống mạng nâng cao {Khóa LT} 3
Phát triển ứng dụng 5
Thực tập 2
Tốt nghiệp 8
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 18
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 78

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  34,566       1/452