Liên thôngKhoa học môi trường

* Hệ liên thông Trung cấp - Đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Giáo dục quốc phòng
Giáo dục thể chất {CĐN Liên thông 2015}
General English 1 2
Triết học Mác - Lênin 3
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
Hóa học đại cương 2
Thí nghiệm hóa đại cương 1
Kỹ thuật phòng thí nghiệm 1
Hình họa kỹ thuật 2
Thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường 1
Hóa kỹ thuật môi trường 3
Công nghệ sinh học môi trường 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 21
Toán cao cấp 1 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
Hoá sinh 3
Tính toán thiết kế thiết bị 2
Sinh thái học môi trường 2
Kỹ thuật xử lý nước thải 2
Kỹ thuật xử lý nước cấp 2
Anh văn chuyên ngành 3
Kỹ thuật xử lý chất thải rắn & chất thải nguy hại 2
Quản lý môi trường đô thị & KCN 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 24
Quản lý chất lượng 2
Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí 2
Iso 14000 & kiểm toán môi trường 2
Công nghệ tái chế chất thải 2
Đánh giá rủi ro và tác động môi trường 2
Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững 2
An toàn sức khỏe môi trường - HSE 2
5S trong quản lý doanh nghiệp 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 16
Thực tập kỹ thuật 1
Thí nghiệm xử lý chất thải 1
Con người và môi trường 2
Tốt nghiệp (đồ án) 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 4 14
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 75

* Hệ liên thông Cao đẳng - Đại học

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Hóa học đại cương 2
Thí nghiệm hóa đại cương 1
Hình họa kỹ thuật 2
Thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường 1
Hóa kỹ thuật môi trường 3
Công nghệ sinh học môi trường 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 1 11
Hoá sinh 3
Tính toán thiết kế thiết bị 2
Sinh thái học môi trường 2
Kỹ thuật xử lý nước thải 2
Kỹ thuật xử lý nước cấp 2
Anh văn chuyên ngành 3
Kỹ thuật xử lý chất thải rắn & chất thải nguy hại 2
Quản lý môi trường đô thị & KCN 2
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 2 18
Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí 2
Đánh giá rủi ro và tác động môi trường 2
An toàn sức khỏe môi trường - HSE 2
5S trong quản lý doanh nghiệp 2
Tốt nghiệp (đồ án) 10
TỔNG CỘNG HỌC KỲ 3 18
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA 47

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  38,538       1/386