Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học

Nguyễn Quốc Huy

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC HUY                                     Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 17-5-1984                                  Nơi sinh: Đồng Nai

Quê quán: Đồng Nai                                                    Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                                Năm nhận học vị: 2016

Địa chỉ liên lạc: Phường Quyết Thắng, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 094 2717878                                               E-mail: huy175@gmail.com

 

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và sử dụng nhân lực nhằm nâng cao năng lực tiếp cận thực tế của sinh viên. 2011. Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học”.

2. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai. 2014. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. (ISSN 0866.7120).

3. The Satisfaction of Corporate Customer at Agribank in Ho Chi Minh City, Vietnam. 2015. RedFame- Applied Economics and Finance. (ISSN 2332-7294; E-ISSN 2332-7308)

4. Determinants of Corporate Customer Satisfaction in Service Quality at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development. 2015. Kaav International Journal of Economics, Commerce & Business Management. (ISSN 2348-4969).

5. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 2016. Tạp chí Khoa học Lạc Hồng (ISSN 2525-2186)

6. Phát triển Chương trình đại học theo định hướng đáp ứng chuẩn đầu ra. 2017. International Workshop: “Vietnamese Qualifications Framework and Curriculum Development in Higher Education”.

7. DIFFERENT FACTORS THAT AFFECT THE BRAND EQUITY OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS. 2019. INTERNATIONAL FINANCE AND ACCOUNTING RESEARCH CONFERENCE (ISBN 978-604-79-2279-6).

8. Xây dựng môi trường kinh doanh ngân hàng nhìn từ góc độ pháp luật qua hình thức phát triển sở hữu chéo. 2019. Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam”.(ISBN 978-604-79-2259-8). 

9. IMPACTS OF THE INTERNET ON BANKING SERVICES. 2020. Tạp chí Công thương. (ISSN 0866-7756).