Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học

Lâm Ngọc Nhẫn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lâm Ngọc Nhẫn                                           Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 16/02/1989                                 Nơi sinh: Đồng Nai

Quê quán: Đồng Nai                                                    Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                               Năm nhận học vị: 2016

Điện thoại: 0933.251767                                               E-mail: ngocnhanlhu@gmail.com

 

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Factors affecting the building of accounting work in public sectors in Dong Nai province. 04/2020. European –America Journals. International Journal of Development and Economic Sustainability. Vol.5, No.3, pp.1-13, June 2017. 

2. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ Phần Hồng Hà. 02/ 2020. Tạp chí Kế toán – Kiểm toán. ISSN 1859 – 1914 (Số 184). 

3. Tác động của phần mềm kế toán đến hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai. 04/2020. Tạp chí Tài chính. ISSN 2615 – 8973 (Số 726). 

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Xây dựng quy trình lập dự toán trong mô hình thực hành kế toán tại trường ĐH Lạc Hồng. 2012 - 2013. Giải ba - Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

2. Giáo trình Kế toán Hành chính sự nghiệp QĐ 19/BTC.