Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học

Lý Thị Thu Hiền

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lý Thị Thu Hiền                                         Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 29/09/1982                               Nơi sinh: Đồng Nai

Quê quán: Quảng Ninh                                               Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                             Năm nhận học vị: 2012

Địa chỉ liên lạc: Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 094 545 3717                                            E-mail: hienly@lhu.edu.vn

 

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Xây dựng quy trình kế toán Hàng tồn kho trong mô hình thực hành kế toán ảo tại Công ty TNHH Lạc Hồng của Khoa Kế toán-Kiểm toán. 2015. Tạp chí khoa học Lạc Hồng.

2. Ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế vào công tác giảng dạy thực hành kế toán tại khoa Tài Chính – Kế Toán. 2016. Tạp chí khoa học Lạc Hồng.

3. Factors Affecting the Building of the Accounting Information Systematsmall and Medium Enterprises (Smes) in Dong Nai Province. 2017. Social Science Learning Education Journal. ISSN: 2456 - 2408. 

4. Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại các doanh nghiệp sản xuất Giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 2018. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. ISSN: 1859-1914.

5. Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 để hòan thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty cổ phần Tân Vĩnh Cửu. 2019. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. ISSN: 1859-1914.

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Xây dựng quy trình Nhập-Xuất vật tư trong mô hình thực hành kế toán tại khoa Tài Chính -Kế Toán. 2010. Nghiên cứu khoa học cấp trường ĐH Lạc Hồng. 

2. Xây dựng quy trình kế toán Hàng tồn kho trong mô hình thực hành kế toán ảo tại Công ty TNHH Lạc Hồng của Khoa Kế toán-Kiểm toán. 2011. Nghiên cứu khoa học cấp trường ĐH Lạc Hồng.

3. Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại các doanh nghiệp sản xuất Giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 2012. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

4. Giải pháp phát triển và hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các Doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2013. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

5. Thực hiện biên soạn giáo trình “Ứng dụng tin học kế toán 1- Excel” đã được thẩm định và giảng dạy tại Khoa Tài Chính – Kế Toán2014. 

6. Thực hiện biên soạn giáo trình “Ứng dụng tin học kế toán 1- Excel” đã được thẩm định và giảng dạy tại Khoa Tài Chính – Kế Toán2014.

7. Ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế vào công tác giảng dạy thực hành kế toán tại khoa Tài Chính – Kế Toán. 2016. Nghiên cứu khoa học cấp  trường ĐH Lạc Hồng.