Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học

Lê Thùy Trang

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Thuỳ Trang                                      Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 26/12/1988                          Nơi sinh: Đồng Nai

Quê quán: Đồng Nai                                             Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         Năm nhận học vị: 2015

Địa chỉ liên lạc: Khu phố 3, Phường Bửu Hoà, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0913.900.147                                        E-mail: thuytrang@lhu.edu.vn

 

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Các mục tiêu phát triển giao thông bền vững trong đô thị. 2018. Tạp chí xây dựng Việt Nam, số 9/2018. Trang 204-209.

2. Suburbanization and transit-oriented development applied for monorail system from Bien Hoa city to METRO O1. 2019. International Symposium on Lowland Technology; Hội thảo quốc tế về công nghệ cho các vùng đồng bằng ĐVTC: Đại học Thủy Lợi