Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học

Lê Vũ Hà

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Vũ Hà                                                   Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 06/05/1989                                Nơi sinh: Đăk Lăk

Quê quán: Quảng Nam                                                Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                               Năm nhận học vị: 2016

Địa chỉ liên lạc: Phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0935.595.379                                             E-mail: vuha6589@gmail.com

 

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai. 2020. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Số tháng 4 (2020), trang 84 - 89.

2. Nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 2020. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Số tháng 5 (2020), trang 114 - 118.