Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học

Lê Nguyên Giáp

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Nguyên Giáp                                           Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 13/03/1984                                Nơi sinh: Nghệ An

Quê quán: Nghệ An                                                     Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                               Năm nhận học vị: 2012

Địa chỉ liên lạc: Phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0908.966.345                                              E-mail: Lngiapdhlh@yahoo.com.vn

 

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí- khối lượng – lợi nhuận (C-V-P) trong mô hình thực hành kế toán quản trị tại Trường Đại học Lạc Hồng. 06/2019. Tạp chí khoa học Lạc Hồng. 

2. Giải pháp tài chính và cấu trúc vốn. 10/2019. Chuyển Giao Công Nghệ. Đại học Lạc Hồng

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Xây dựng Quy trình tài sản cố định tại Công ty TNHH Lạc Hồng trong mô hình thực hành kế toán ảo. 2010-2011. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

2. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp ngành May trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và ứng dụng của công tác kế toán quản trị vào giảng dạy tại Khoa Kế toán – Kiểm toán. 2011-2012. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

3. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong mô hình thực hành kế toán tại trường Đại học Lạc Hồng. 2012-2013. Giải tư - nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

4. Thực hiện biên soạn giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh đã được thẩm định và giảng dạy tại Khoa Tài Chính – Kế Toán2013- 2014. Theo QĐ số 529/QĐ-ĐHLH ngày 20/05/2014 của Trường Đại học Lạc Hồng.

5. Thực hiện biên soạn giáo trình Kế toán quản trị đã được thẩm định và giảng dạy tại Khoa Tài Chính – Kế Toán. 2014-2015. Theo QĐ số 1163/QĐ-ĐHLH và quyết định số 1164/QĐ-ĐHLH ngày 10/11/2014 của Trường Đại học Lạc Hồng.

6. Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Xí nghiệp 2 - 9 và ứng dụng trong công tác giảng dạy môn Phân tích hoạt động kinh doanh tại Khoa Tài chính – Kế toán – Trường Đại học Lạc Hồng. 2016-2017. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.