Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học

Nguyễn Ngọc Thị Kim Loan

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thị Kim Loan                            Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 25/07/1987                                Nơi sinh: Đồng Nai

Quê quán: Đồng Nai                                                    Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                               Năm nhận học vị: 2014

Địa chỉ liên lạc: Ấp Bình Phước, Xã Tân Bình, H. Vĩnh Cửu - Đồng Nai.

Điện thoại: 0919247907                                               E-mail: loannguyentcnh@gmail.com

 

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường Đại học của học sinh lớp 12. 2017. Tạp chí khoa học Lạc Hồng.

2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời đại công nghiệp 4.0. 2020. Tạp chí khoa học Lạc Hồng.

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì

1. Xây dựng quy trình thực hành thẩm định dự án đầu tư trong doanh nghiệp tại trường Đại học Lạc Hồng. 2012-2013. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

2. Xây dựng quy trình thẩm định tín dụng trong mô hình ngân hàng thực hành. 2013-2014. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng. 

3. Tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán VN. 2013-2014. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường Đại học của học sinh lớp 12. 2016-2017. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

5. Vận dụng thẻ cân bằng điểm trong phân tích cơ bản cổ phiếu các doanh nghiệp niêm yết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 2017-2018. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.