Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học

Lữ Phi Nga

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lữ Phi Nga                                                 Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 30/6/1989                                  Nơi sinh: Đồng Nai

Quê quán: Đồng Nai                                                    Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                               Năm nhận học vị: 2014

Địa chỉ liên lạc: Phường Quyết Thắng, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0945.565.262                                             E-mail: luphinga.tcnh@gmail.com

 

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Determinants of corporate customer satisfaction in service quality at Vietnam bank for agriculture and rural development. 2015. KAAV international journal of economics, Commerce & business management, KIJECBM/JUL-SEP15/VOL-2/ISS-3/A15, ISSN: 2348-4969. 

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chấp nhận dịch vụ Mobile Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khu vực huyện Vĩnh Cửu. 2016. “Thông tin Khoa học và Công nghệ” của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai số 4, ISSN:1859-0349. 

3. Phát triển chương trình đại học theo định hướng đáp ứng chuẩn đầu ra. 2017. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Phát triển chương trình đào tạo” tại trường Đại học Nha Trang. 

4. Quản trị rủi ro lãi suất với Hiệp ước Basel tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. 2017. Tạp chí khoa học Yersin – Trường Đại học Yersin Đà Lạt, ISSN:2525-2372.

5. Factors Affecting the Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Commercial Banks Listed on the Vietnam Stock Market2018. Journal of Business Management and Economics 06: 04, ISSN: 2347-5471.

6. Vấn đề chênh lệch tiền lương tại khu vực Đông Nam Bộ theo giới tính, khu vực thành thị và nông thôn. 2018. Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, ISSN: 2525-2186.

7. The effects of brand image on customer's loyalty: The case of Vietnamese commercical banks in Dong Nai province. 2019. Interantional conference on accounting, finance and business 2019; ISBN: 978-604-920-089-2.

8. Mô hình yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 2019. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống LOGISTICS quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”; ISBN 978-604-65-4359-6.

9. Xây dựng môi trường kinh doanh ngân hàng nhìn từ góc độ pháp luật qua hình thức phát triển sở hữu chéo. 2020. Hội thảo Khoa học quốc gia thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam, ISBN: 978-604-79-2259-8. 

10. Impacts of the internet on banking services. 2020. Tạp chí Công thương số 8- Tháng 4/2020, ISSN: 0866-7756.