Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học

Nguyễn Tiến Quang

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Tiến Quang                                      Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 23/09/1986                                 Nơi sinh: Hà Tĩnh

Quê quán: Hà Tĩnh                                                      Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                Năm nhận học vị: 2012

Địa chỉ liên lạc: Phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0979.487.262                                              E-mail: quang2309@gmail.com

 

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí- khối lượng – lợi nhuận (C-V-P) trong mô hình thực hành kế toán quản trị tại Trường Đại học Lạc Hồng. 06/2019. Tạp chí khoa học Lạc Hồng.

2. Ý nghĩa, mục tiêu và các điều kiện giả định trong phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận (C.V.P) ảnh hưởng tới quyết định của nhà quản lý. 10/2019. Hội thảo quốc tế: Sử dụng dữ liệu và công nghệ trong kế toán quản trị chìa khóa nâng cao hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp (tr.175-182)-); Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam; NXB Tài chính.

3. Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Mobile Banking của các ngân hàng thương mại tại Đồng Nai. 2020. Tạp chí Công thương, số 8 tháng 4/2020, trang 300-304.

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Xây dựng Quy trình tài sản cố định tại Công ty TNHH Lạc Hồng trong mô hình thực hành kế toán ảo. 2010-2011. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

2. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp ngành May trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và ứng dụng của công tác kế toán quản trị vào giảng dạy tại Khoa Kế toán – Kiểm toán. 2011-2012. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

3. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong mô hình thực hành kế toán tại trường Đại học Lạc Hồng. 2012-2013. Giải tư - nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

4. Thực hiện biên soạn giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh đã được thẩm định và giảng dạy tại Khoa Tài Chính – Kế Toán2013- 2014. Theo QĐ số 529/QĐ-ĐHLH ngày 20/05/2014 của Trường Đại học Lạc Hồng.

5. Thực hiện biên soạn giáo trình Kế toán quản trị đã được thẩm định và giảng dạy tại Khoa Tài Chính – Kế Toán. 2014-2015. Theo QĐ số 1163/QĐ-ĐHLH và quyết định số 1164/QĐ-ĐHLH ngày 10/11/2014 của Trường Đại học Lạc Hồng.

6. Xây dựng bộ hồ sơ kiểm toán phục vụ công tác dạy và học môn học kiểm toán tại khoa Tài chính - Kế toán, trường ĐH Lạc Hồng. 2015-2016. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

7. Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận tại Xí nghiệp 2 - 9 và ứng dụng trong công tác giảng dạy môn Phân tích hoạt động kinh doanh tại Khoa Tài chính – Kế toán – Trường Đại học Lạc Hồng. 2016-2017. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.