Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học

Nguyễn Văn Hải

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Văn Hải                                     Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 26/12/1985                           Nơi sinh: Đồng Nai

Quê quán: Hà Nội                                                 Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                          Năm nhận học vị: 2020

Địa chỉ liên lạc: Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0908.025.175                                         E-mail: nvhai2612@gmail.com

 

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc thiết kế hệ thống kế toán quản trị chi phí của các công ty da giầy Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tham gia TPP, 12/2016, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia: Kế toán, kiểm toán Việt Nam trong điều kiện hội nhập, tham gia vào các Hiệp định thương mại thế giới, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, 12/2016, tr 157 – 173, Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội. ISBN: 978-604-65-2831-9.

2. Deterninants Affecting The System Organization Of The Management Accouting Of The Cost For VietNam Enterprise. 1/2017. European Journal of Business and Social Sciences. Vol. 5, No. 11, February 2017. P.P.  13 - 26 URL: ISSN: 2235 -767X.

3. Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hiệu quả của thông tin kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp. 3/2017. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. ISSN: 1859-1914.

4. Lý thuyết tình huống và ảnh hưởng của lý thuyết tình huống đến việc xây dựng hệ thống kế toán quản trị. 7/2017. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. ISSN: 1859-1914.

5. Vai trò của hệ thống thông tin kế toán đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp 4.0. 12/2017. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia: Kế toán, kiểm toán và Kinh tế Việt Nam với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Trường Đại học Quy Nhơn, 12/2017, tr 502 – 509, Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM. ISBN: 978-604-922-593-2.

6. Vai trò của thông tin kế toán quản trị chi phí trong quản trị hiện đại. 4/2018. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. ISSN: 1859-1914.

7. Về sự hình thành và phát triển của kế toán quản trị ở Việt Nam. 6/2018. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. ISSN: 1859-1914.

8. Kiểm soát nội bộ và rủi ro khi thực hiện trong các doanh nghiệp da giầy Việt Nam. 8/2018. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế: Cách thức xây dựng và vận hành chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam và các thông lệ quốc tế, 8/2018, tr 199 – 206, Nhà xuất bản Tài Chính, Hà Nội. ISBN: 978-604-79-1889-8.

9. Các nhân tố tổ chức tác động tới chất lượng thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp da giầy Việt Nam. 9/2018. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia: Nghiên cứu và đào tạo kế toán kiểm toán, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, 9/2018, tr 183 – 200, Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội, 2018. ISBN: 978-604-65-3555-3.

10. Vận dụng mô hình kế toán chi phí dựa trên hoạt động và tích hợp với chuỗi giá trị trong các doanh nghiệp da giầy Việt Nam. 10/2018. Hội thảo quốc tế: Sử dụng dữ liệu và công nghệ trong kế toán quản trị - chìa khóa nâng cao hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp (tr.144-151); Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam; NXB Tài chính ISBN: 978-60479-1934-5.

11. Các nhân tố tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến chất lượng thông tin cung cấp cho nhà quản trị. 10/2018. Hội thảo quốc tế: Sử dụng dữ liệu và công nghệ trong kế toán quản trị chìa khóa nâng cao hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp (tr.121-128)-); Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam; NXB Tài chính ISBN: 978604-79-1934-5.

12. Literature review of cost management accounting models in manufacturing firms. 5/2019. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: VietNam Accountancy Future And Proceedings (tr.259-262); Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam; NXB Tài chính, ISBN: 978-60479-2092-1.

13. Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại Công ty cổ phần giày dép Cao su màu. 6/2019. Tạp chí khoa học Lạc Hồng.

14. Hoàn thiện tổ chức con người trong hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí của các doanh nghiệp da giầy Việt Nam. 10/2019. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: những vấn đề đặt ra đối với chương trình đào tạo ngành Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, 9/2018, tr 183 – 200, Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội, 2018. ISBN: 978-604-65-4565-1. 

15. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn phần mềm kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 5/2020. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. ISSN: 1859-1914. 

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Xây dựng Quy trình mua hàng và nợ phải trả tại Công ty TNHH Lạc Hồng trong mô hình thực hành kế toán ảo. 2010-2011. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng. 

2. Hoàn thiện dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 22011-2012. Giải nhất - nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

3. Xây dựng quy trình lập dự toán trong mô hình thực hành kế toán tại Trường Đại học Lạc Hồng2012-2013. Giải ba - nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

4. Xây dựng bộ hồ sơ kiểm toán phục vụ công tác dạy và học môn học kiểm toán tại khoa Tài chính - Kế toán, trường ĐH Lạc Hồng. 2015-2016. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

5. Thực hiện biên soạn giáo trình Kiểm toán căn bản, Kế toán tài chính 1 đã được thẩm định và giảng dạy tại Khoa Tài Chính – Kế Toán2013- 2014. Theo QĐ số 529/QĐ-ĐHLH ngày 20/05/2014 của Trường Đại học Lạc Hồng.

6. Thực hiện biên soạn giáo trình Kiểm toán 1, Kiểm toán 2 đã được thẩm định và giảng dạy tại Khoa Tài Chính – Kế Toán. 2014-2015. Theo QĐ số 1163/QĐ-ĐHLH và quyết định số 1164/QĐ-ĐHLH ngày 10/11/2014 của Trường Đại học Lạc Hồng.

7. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt tạo hệ thống máy bơm nước mặn sử dụng năng lượng gió phục vụ sản xuất muối cho vùng ven biển2018-2020. Đề tài NCKH cấp Bộ NN&PTNT.