Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học

Trần Văn Quyền

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Văn Quyền                                         Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1975                               Nơi sinh: Quảng Bình

Quê quán: Quảng Bình                                               Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                             Năm nhận học vị: 2012

Địa chỉ liên lạc: P. Hóa An, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 09.1957.1988                                             E-mail: Quyen@lhu.edu.vn

 

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Giáo trình Tài Chính Doanh nghiệp. 2011. Đại học Lạc Hồng.

2. Giáo Trình Toán Tài Chính. 2011. Đại học Lạc Hồng.

3. Giáo trình Thuế. 2012. Đại học Lạc Hồng. 

4. Giáo trình Thiết lập và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư. 2017. Đại học Lạc Hồng.

5. Vận dụng mô hình toán tài chính nhằm ước lượng quỹ bảo hiểm xã hội Tại Bảo Hiểm Xã Hội Đồng Nai. 2012. Tạp chí khoa học Lạc Hồng.

6. Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân. 2019. Tạp chí khoa học Lạc Hồng.

7. Các yếu tố vĩ mô tác động đến thay đổi chỉ số chứng khoán Vnindex trong giai đoạn 2006-2016. 1019. Hội thảo khoa học trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 2019. 

8. Giải pháp quản lý tài chính và cấu trúc vốn tại Công ty Cồ  Phần Đầu Tư Đất Việt. 2018. Công ty Cồ  Phần Đầu Tư Đất Việt.

9. Giải pháp quản lý tài chính và cấu trúc vôn tại Công ty Cổ Phần Sbooks. 2019. Công ty Cổ Phần Sbooks.