Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Bạch Tuyết                                 Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1979                                Nơi sinh: Đồng Nai

Quê quán: Đồng Tháp                                                 Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                               Năm nhận học vị: 2018

Địa chỉ liên lạc: Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0913.655.627                                             E-mail: tuyet79lh@gmail.com

 

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

* Các bài báo chuyên ngành:

1. The Factors Affecting the Added Value of the Chain of Exporting Aquaculture Enterprises in Vietnam. 2016. Journal of Business Management and Economics. Homepage:http://innovativejournal.in/jbme/index.php/jbme.

2. Recommendations enhancing the added value chain of the aquaculture enterprises in VietNam. 2016. European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 4, No. Homepage:http://www.ejbss.com/recent.aspx-/

3. Eliability statistics for relationship the state factor and the added chain of the Aquaculture enterprises in VietNam. 2016. European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 5, No. Homepage:http://www.ejbss.com/recent.aspx-/

4. Enhancing the Value Added for Enterprises in the Supply Chain of Vietnamese Aquatic Products Export in Current Period. 2017. Journal of Business Management and Economics5: 06 June (2017). Homepage: http://innovativejournal.in/jbme/index.php/jbme

5. Phát triển nguồn nhân lực LOGICTICS của CHLB Đức. 2018. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Hội nhập kinh tế quốc tế: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực LOGISTICS tại Việt Nam”, Năm 2018, tr 494-505, Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội. ISBN: 978-604-65-3693-2. 

6. Nghiên cứu một số yêu cầu của hệ thống LOGISTICS Quốc gia. 2018. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: “Xây dựng và phát triển hệ thống LOGISTICS quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm miền trung” Năm 2018, tr 50-66. Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội. ISBN: 978-604-65-3667-3.

7. Phát triển LOGISTICS ở Việt Nam – Giải pháp thúc đẩy tang trưởng kinh tế khi cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) hình thành. 2019. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống LOGISTICS quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” Năm 2019, tr 61-66. Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội. ISBN: 978-604-65-4359-6. 

8. Tác động của IFRS 26 “Các vụ thuê tài sản” đối với các chỉ số hoạt động chính của doanh nghiệp: giới hạn, ưu điểm và nhược điểm. 2019. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: VietNam Accountancy Future And Proceedings (tr.339-344); Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam; NXB Tài chính, ISBN: 978-60479-2092-1.

9. Phát triển nguồn nhân lực Logistics vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. 2020. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Giải pháp phát triển hiệu quả hệ thống Logistics quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung” Năm 2020, tr 245-251. Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội. ISBN: 978-604-65-4625-2. 

10. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Đồng Nai. 2020. Tạp chí Công Thương. Năm 2020, tr 301-304, ISSN: 0866-7756.

* Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì:

1. Xây dựng quy trình kế toán thanh toán tại công ty TNHH Lạc Hồng trong mô hình kế toán ảo của khoa Tài Chính – Kế Toán. 2010-2011. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

2. Giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng xuất khẩu mặt hàng tôm ảnh hưởng đến giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp Việt Nam. 2011-2012. Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại trường ĐH Lạc Hồng.

3. Vần đề kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 2012. Đề tài cấp cơ sở - ĐH Lạc Hồng.

4. Thực hiện biên soạn giáo trình, “Nguyên lý kế toán” đã được thẩm định và giảng dạy tại Khoa Tài Chính – Kế Toán2013- 2014. Theo QĐ số 529/QĐ-ĐHLH ngày 20/05/2014 của Trường Đại học Lạc Hồng.

5. Thực hiện biên soạn giáo trình, “Kế toán tài chính 1” đã được thẩm định và giảng dạy tại Khoa Tài Chính – Kế Toán2013- 2014. Theo QĐ số 529/QĐ-ĐHLH ngày 20/05/2014 của Trường Đại học Lạc Hồng.

6. Thực hiện biên soạn giáo trình Kế toán tài chính 2” đã được thẩm định và giảng dạy tại Khoa Tài Chính – Kế Toán. 2014-2015. Theo QĐ số 1163/QĐ-ĐHLH và quyết định số 1164/QĐ-ĐHLH ngày 10/11/2014 của Trường Đại học Lạc Hồng.

7. Thực hiện biên soạn giáo trình Kế toán tài chính 3” đã được thẩm định và giảng dạy tại Khoa Tài Chính – Kế Toán. 2014-2015. Theo QĐ số 1163/QĐ-ĐHLH và quyết định số 1164/QĐ-ĐHLH ngày 10/11/2014 của Trường Đại học Lạc Hồng. 

8. Sách chuyên khảo Dịch vụ LOGISTICS ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”. 2019. Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội. ISBN: 978-604-65-3619-2. TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết – đồng chủ biên. 

9. Sách chuyên khảo Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thống LOGISTICS quốc gia”. 2020. Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội. ISBN: 978-604-65-4806-5. TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết – đồng chủ biên