Lý lịch khoa học

Khoa Tài chính Kế toán  »  Lý lịch khoa học

Nguyễn Văn Dũng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng                                        Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 12/04/1983                                Nơi sinh: Quảng Trị

Quê quán: Quảng Trị                                                   Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                               Năm nhận học vị: 2012

Địa chỉ liên lạc: Khu cầu xéo TT Long Thành. Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0983.973.794                                              E-mail: dungnv@lhu.edu.vn

 

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Bản Việt chi nhánh Đồng Nai. 2017. Tạp chí khoa học Lạc Hồng. Số đặc biệt (2017), trang 71-76.

2. Vai trò của hệ thống thông tin kế toán đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam trong bối cảnh công nghiệp 4.0. 2017. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “ Kế toán- kiểm toán và kinh tế Việt Nam với cuộc Cm CN 4.0 ” (11/2017), trang 502 - 509).

3. Xác định các tiêu chí để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán tại các DNVVN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 2019. Tạp chí khoa học Lạc Hồng. Số (2019), trang 092-096.

4. Blockchain Technology and The Future of Accounting in Businesses. 2019. International Conference on Finance, Accounting and Auditing (ICFAA 2019), November 8th, 2019 Pp135-144.

5. Ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp. 2019. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu về đào tạo kế toán và kiểm toán” (05/2019), trang 540 - 546).

6. Determinants influencing the application of electronic invoice  on accounting softwares in the fourth industrial revolution era. 2019. International conference proceedings “vietnam accountancy   future and  proceedings, May 2019, Pp.364-371.

7. Effects of the fourth industrial revolution on efficiency  of accounting information system at s&m corporations in Vietnam. 2019. International conference proceedings “vietnam accountancy   future and  proceedings, May 2019, Pp.213-220.

8. Các nhân tố tác động đến việc ứng dụng hóa đơn điện tử trên các phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 2020. Tạp chí khoa học Lạc Hồng Số tháng 09/2020.

9. Một số giải pháp nhằm cải thiện chất lượng thông tin kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai. 2020. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số tháng 04/2020, trang 73 - 78. 

10. The relationships among accounting, accounting information system and Blockchain technology. 2020. Tạp chí Công thương, số 11 tháng 05/2020, trang 370-375.